Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mister-Postman

April 2019

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die

met Mister-Postman een overeenkomst heeft afgesloten,

respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en

erfgename(n);

  1. Opdrachtnemer: Mister-Postman, handelend onder Ticketpoint B.V. (hierna tevens te noemen

Mister-Postman), gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

18070374.

1.2 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden ‘schriftelijk’ staat

vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere

elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die

Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer hebben bereikt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door

Opdrachtnemer aangeboden diensten, alsmede op alle

rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever,

behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze

Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens

wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze

Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de

bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun

gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene

Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke

overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een

volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

2.4 Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden

mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen,

leveringen en diensten van Opdrachtnemer, latere door

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en

latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten

overeenkomsten.

2.5 De onderhavige Algemene voorwaarden zijn eveneens van

toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan

Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde

Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn

vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door

Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn

exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Opdrachtnemer

een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Voor werkzaamheden

waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q.

opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van

uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging

beschouwd.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de

werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede

de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en

te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat.

Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de

werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste

resultaat wordt bereikt.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig

aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering

van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de

Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal

worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat

Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase

schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

 

Artikel 5. Extra werkzaamheden

5.1 Opdrachtnemer voert afgesproken werkzaamheden uit zoals

vastgelegd in offerte, projectvoorstel of overeenkomst. Extra

gevraagde werkzaamheden buiten afgesproken werkzaamheden

zoals vastgelegd in offerte, projectvoorstel of overeenkomst zal

gebeuren op basis van nacalculatie berekend volgens de

gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer zoals die gelden in

de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij

hierover andere afspraken zijn gemaakt.

 

Artikel 6. Voltooiing van de Opdracht

6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van

bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit

slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

6.2 Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat Opdrachtgever

Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld

en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn

uitblijft.

6.3 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen,

zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op

de hoogte stellen.

 

Artikel 7. Rapportering

7.1 Rapportering, indien vooraf afgesproken, door Opdrachtnemer aan

Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of

overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt

rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed

vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken,

bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

 

Artikel 8. Wijzigingen

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het

voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig

en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8.1, heeft

Opdrachtnemer het recht om, in het belang van de dienstverlening

en teneinde het resultaat voor de opdrachtgever te trachten te

optimaliseren, de titels en omschrijvingen naar eigen inzicht en

zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt

gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de

uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de

Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op het projectvoorstel, de

offerte of de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten

hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer

zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5 In afwijking van lid 4 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in

rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het

gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden

toegerekend.

 

Artikel 9. Verantwoordelijkheid van Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor

deugdelijke apparatuur en deugdelijke ander faciliteiten die

toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer

verstrekte diensten kan ontvangen.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de

gemaakte advertentie- en communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van

de door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde gegevens, teksten,

afbeeldingen of andere gegevens.

9.4 In voorkomende gevallen staat Opdrachtgever in voor de juistheid

van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten,

respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem

niet of niet tijdig correcties aan Opdrachtnemer zijn toegezonden.

9.5 Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever

samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden

geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een

periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische

weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat in voor zijn volmacht indien er sprake is van

een opdracht ten behoeve van derden.

9.7 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan

Opdrachtnemer aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op

rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele

eigendom.

9.8 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking,

gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of

nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten

door Opdrachtnemer.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of

uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van

schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van

Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als

zodanig openbaar te maken.

 

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens

11.1 Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever

persoonsgegevens verwerkt zullen zij in verband hiermee een

separate verwerkersovereenkomst met elkaar sluiten.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van

personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor

Opdrachtgever verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst

dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan

Opdrachtnemer toerekenbaar zijn. Opdrachtgever staat er

tegenover Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of

de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen

inbreuk maken op enig recht van een derde.

11.2 Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever aangeleverde

informatie, data of andere gegevens steeds vertrouwelijk

behandelen en draagt de meeste zorg voor de beveiliging daarvan,

dit op het niveau zoals dat ten tijde van het aangaan van de

overeenkomst in de branche gebruikelijk is voor beveiliging van

dergelijke informatie.

 

Artikel 12. Exclusiviteit en non-concurrentie

12.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de

overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de

overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te

vervullen.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met

betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten

bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich

van iedere inbreuk daarop onthouden.

13.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken zoals (digitale)

rapporten, monitors, checklisten, adviezen, teksten, templates,

ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc.

zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door

Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om

informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of

te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede

begrepen het verkopen, bewerken, ter beschikking stellen,

verspreiden en al dan niet na bewerking integreren in netwerken,

tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging

schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke

openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of

het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

13.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de

opdracht zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde

pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of

opzegging van overeenkomst kan Opdrachtnemer Opdrachtgever

verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde

pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar

retour te zenden.

13.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de voor de uitvoering

van de overeenkomst vergaarde kennis voor andere doeleinden te

gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van

Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van

derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met

betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens

Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere

gegevens.

 

Artikel 14. Duur en opzegging

14.1 De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling

inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen

door Opdrachtnemer. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd

is aangegaan wordt deze na afloop van de eerste termijn telkens

stilzwijgend verlengd met één maand. Overeenkomsten aangegaan

voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming

van een opzegtermijn van één maand.

14.2 Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn,

eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke

heeft gesteld.

14.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben beiden het recht om een

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of hun

verplichtingen die daaruit voortvloeien op te schorten in het geval

van (de aanvraag van) surséance van betaling of faillissement van

de andere partij, wanneer de door de andere partij gedreven

onderneming wordt geliquideerd of gestaakt, of wanneer onder de

andere partij beslag wordt gelegd.

14.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de

overeenkomst niet nakomt heeft Opdrachtnemer het recht alle met

Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat

daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist

en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van

schade, gederfde winst en rente.

14.5 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook

zal Opdrachtnemer alle wachtwoorden en andere

toegangsgegevens van accounts die Opdrachtnemer in naam van

Opdrachtgever heeft aangemaakt en/of beheerd, aan

Opdrachtgever afgeven. Opdrachtnemer kan echter niet

garanderen hoe lang deze toegangsgegevens geldig blijven na

opzegging, beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst.

 

Artikel 15. Honorarium/vergoedingen

15.1 Opdrachtnemer is aan Opdrachtgever een honorarium

verschuldigd zoals in de overeenkomst is overeengekomen. Het

honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst

of het resultaat van de verleende diensten.

15.2 Naast het honorarium heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding

van de door hem ten behoeve van de opdracht of anderszins voor

Opdrachtgever gemaakte kosten, hieronder onder meer begrepen

kosten voor door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

15.3 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders

vermeld.

15.4 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het

honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede

uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke

uurtarieven van Opdrachtnemer zoals die gelden in de periode

waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan

afwijkend uurtarief is overeengekomen.

15.5 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening

worden gebracht.

15.6 Opdrachtnemer heeft het recht om de gehanteerde prijzen

periodiek te herzien al dan niet aan de hand van

prijsontwikkelingen.

 

Artikel 16. Betaling

16.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (10) dagen na

factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in

de valuta waarin is gefactureerd.

16.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van tien

(10) dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat

verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim.

Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het

moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente

van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger

is in welk geval de wettelijke rente geldt.

16.3 Bij het aangaan van de overeenkomst kan Opdrachtnemer een

voorschot bedingen. Het voorschot zal worden vermeld in de

offerte en/of de overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden het

voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.4 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan

Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in

geval van liquidatie van Opdrachtgever, of indien onder

Opdrachtgever beslag is gelegd, zullen alle door Opdrachtgever

aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en

onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of

ingebrekestelling is vereist.

16.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter

afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en

kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening

betrekking heeft op een latere factuur.

16.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling

en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

 

Artikel 17. Incassokosten

17.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder

de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de

incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van

Opdrachtgever.

17.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in verband met het

bepaalde in artikel 16.1 overeen dat de buitengerechtelijke

incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig de Staffel

Buitengerechtelijke Incassokosten.

 

Artikel 18. Klachten

18.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van

de uitvoering van enige opdracht dient door Opdrachtgever bij

Opdrachtnemer schriftelijk zijn ingediend binnen veertien (14)

dagen na verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere

aanspraak.

18.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen om een conform artikel 17.1

ingediende klacht zo goed mogelijk af te handelen.

18.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van

Opdrachtgever onverlet.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid

19.1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is

per gebeurtenis (een reeks opvolgende gebeurtenissen geldt als

één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade, tot

maximaal het bedrag van de door Opdrachtnemer ontvangen

vergoedingen voor de werkzaamheden onder de overeenkomst

over het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende

gebeurtenis, exclusief mediabudgetten, licentiekosten en BTW.

19.2 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter

meer bedragen dan de aansprakelijkheidsverzekering van

Opdrachtnemer uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico van

Opdrachtnemer onder die verzekering.

19.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) redelijke kosten

die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van

Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden tenzij

de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt

ontbonden; (ii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling

betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

en (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van

schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten

hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze

voorwaarden.

19.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade uit

welken hoofde dan ook – waaronder doch niet uitsluitend –

begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill,

schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken

van klanten of relaties van Opdrachtgever of verlies van data – is

uitgesloten.

19.5 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade

veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen

van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers,

netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks

geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering

van de opdracht heeft geleid.

19.6 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of

derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door

Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere

gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.

19.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in

alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever Opdrachtnemer

onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een

redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen de tekortkoming kan

worden gesteld en Opdrachtnemer ook na die termijn

toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn

verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te

bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

19.8 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer

vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat de

Opdrachtgever bekend was of had kunnen zijn van het bestaan van

de vordering.

 

Artikel 20. Overmacht

20.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder

overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,

alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te

komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig

ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van

personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het

kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe

partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken

over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste

gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking

door Opdrachtgever.

20.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen

c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot

enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In

dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever

hiervan mededeling te doen.

20.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd

het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te

factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen

alsof het betrof een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 21. Specifieke bepalingen omtrent Zoekmachine optimalisatie (SEO)

en Zoekmachine adverteren (SEA)

21.1 Met betrekking tot de diensten Zoekmachine optimalisatie (SEO) en

Zoekmachine adverteren (SEA) behoudt Opdrachtnemer zich de

volgende rechten voor.

21.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen

uit te voeren. Hierbij wordt voor de dienst SEO gestreefd naar een

goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse

(of anderszins overeengekomen) zoekmachines. Opdrachtnemer

heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal

indien mogelijk naar een hoge positie worden gestreefd.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken

indien sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van

derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet

indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische

aspecten of specificaties van de website dan wel technische

onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door

Opdrachtnemer verstrekte adviezen.

21.3 Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens

(indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door

Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de

diensten SEO als SEA geldt een inspanningsverplichting en geen

resultaatsverplichting.

21.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien

uit werkzaamheden verricht door derde partijen, zoals onder meer

Google.

21.5 Advertentiekosten bij SEA worden rechtstreeks aan derde partijen

zoals onder meer Google voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen

partijen schriftelijk overeengekomen.

22.2 Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden

eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds

gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per

e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking

dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking

een andere datum wordt vermeld.

22.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene

Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de

gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het

recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor

Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de

nietige zo dicht mogelijk benadert..

22.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de

opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling

strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de

opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst geldende

bepalingen.

 

Artikel 23. Toepasselijk recht en forumkeuze

23.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit

voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend

beheerst door Nederlands recht.

23.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de

overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid zullen

in eerste aanleg aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank

Noord-Brabant. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om

geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van

Opdrachtgever voor te leggen.

info@mister-postman.nl
(020) 235 1 235

Mangaan 11, 5234 GD 's-Hertogenbosch