Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.mister-postman.nl.

Mister-Postman besteedt veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van de website. Niettemin kan Mister-Postman er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Mister-Postman instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Mister-Postman sluit iedere aansprakelijkheid ter zake eventuele schade als gevolg van het gebruik van de website uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Mister-Postman.

Mister-Postman is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Mister-Postman zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

De website is eigendom van Mister-Postman. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Mister-Postman of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mister-Postman mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

info@mister-postman.nl
(020) 235 1 235

Mangaan 11, 5234 GD 's-Hertogenbosch